BELEIDSPLAN

Stichting Ondernemersfonds Gemeente Heerde

Ingangsdatum: 28-12-2018

Aanleiding

Stichting Ondernemersfonds Gemeente Heerde is opgericht om de ieder jaar door de ondernemers betaalde en door de gemeenteraad vastgestelde opslag op de Onroerende Zaak Belasting, die door de gemeente Heerde jaarlijks als een subsidie wordt teruggegeven aan de Stichting Ondernemersfonds Gemeente Heerde, te beheren en te besteden conform de in de statuten opgenomen doelstellingen.

DOEL

De stichting heeft ten doel:

  1. Het verlenen van facilitaire diensten (waaronder onder meer te verstaan activiteiten op het gebied van ‘schoon, heel en veilig’, promotie en inkoop) ten behoeve van ondernemers in de gemeente Heerde.
  2. Het stimuleren van collectieve ondernemersactiviteiten, waarbij de feitelijke uitvoering bij de initiatiefnemers in de gemeente Heerde ligt.
  3. Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  4. De stichting beoogt geen winst te maken.

De Stichting Ondernemersfonds Gemeente Heerde is opgericht en notarieel geregistreerd in december 2018.

Leden Stichtingsbestuur

Integriteitseisen

Bestuursleden voldoen aan de integriteitseisen die aan bestuurders van een stichting/ANBI worden gesteld.

Beloningsbeleid

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Inschrijving, fiscaalnummer en contactgegevens

De Stichting Ondernemersfonds Gemeente Heerde is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 73739588.

De Stichting beheert de bankrekening: NL56 RABO 0337 4244 11 op naam van Stichting Ondernemersfonds Gemeente Heerde te Heerde

Contacten met de stichting verlopen via het secretariaat:

De heer P. Rosmolen, secretaris van de Stichting Ondernemersfonds Gemeente Heerde, Hogestraat 2, 8191 LL Wapenveld; tel. 0648763106 of via secretaris@ofgh.nl

Beleid

In het actuele beleid staan de volgende thema’s centraal:

Doelgroep

De doelgroep wordt gevormd door alle ondernemersverenigingen en Profit- en Non-Profit ondernemers in de gemeente Heerde die via de Onroerende Zaak Belasting bijdragen aan het fonds. De Stichting Ondernemersfonds Gemeente Heerde wil een bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van de ondernemers en de gemeente en de leefbaarheid in de gemeente. De stichting draagt daaraan bij door gelden ter beschikking te stellen voor projecten die door het collectief of door samenwerkende ondernemers worden geïnitieerd.

Projecten

Projecten die voor financiering in aanmerking komen zijn meetbaar en versterken de lokale economie en de leefbaarheid in de gemeente Heerde. Het betreft collectieve activiteiten en voorzieningen waarvan de ondernemers met elkaar vinden dat deze hun gezamenlijk belang dienen.

Specifieke projecten 

Zie bijlage 1 voor een voorbeeld van recente aanvragen projectgelden

Besteding en controle

Gedurende het jaar worden door ondernemersverenigingen of minstens drie voor een aanvraag samenwerkende ondernemers projectaanvragen ingediend Deze aanvragen worden iedere maand beoordeeld door het bestuur van de stichting. Na goedkeuring wordt afgesproken dat de rekeningen van het project door de projectverantwoordelijke bij het Ondernemersfonds Gemeente Heerde worden ingediend en na controle door de secretaris door de penningmeester van de stichting worden betaald.

Het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds Gemeente Heerde maakt jaarlijks de Jaarrekening en een Jaarverslag op en verantwoordt zich daarmee naar de Gemeenteraad en Burgemeester en Wethouders van de gemeente Heerde. Dit Jaarverslag en de Jaarrekening worden ook gepubliceerd op de website ofgh.nl.

Voor de financiële verantwoording wordt naar de meest recente Jaarrekening verwezen.

De te verwachten inkomsten bestaan uit de door de gemeente Heerde in de vorm van een subsidie teruggestorte opslag op de Onroerende Zaak Belasting voor ondernemers die eigenaar of huurder zijn van zakelijk onroerend goed; uit vrijwillige bijdragen van ondernemers zonder zakelijk onroerend goed die het fonds willen steunen alsmede uit mogelijke giften van sympathisanten.

© Auteursrecht - Ondernemersfonds gemeente Heerde