Per 1 januari 2019 beschikken de ondernemers in de gemeente Heerde over een gemeente breed Ondernemersfonds. Het doel van het Ondernemersfonds is om een verbindende factor te zijn tussen de ondernemers, inwoners, verenigingen, belangengroeperingen, gemeente e.d. door voor projecten geldelijke bijdragen beschikbaar te stellen.

Alle ondernemers (zijnde gebruikers en eigenaren van een niet-woning) betalen mee aan dit fonds. Het fonds stelt de ondernemers in de gemeente Heerde in staat om collectieve activiteiten en voorzieningen gezamenlijk te financieren. Alles wat de ondernemers daarbij aanmerken als hun gezamenlijk belang komt voor financiering in aanmerking.

U kunt als ondernemer van de gemeente Heerde op de volgende wijze een beroep op het fonds doen:

  • U ontwikkelt in samenspraak met minimaal twee collega-ondernemers een plan
  • Via de site downloadt u het aanvraagformulier en vult deze in
  • Dit ingevulde formulier stuurt u naar het secretariaat van het ondernemersfonds
  • Het bestuur koppelt het voorstel aan u terug en het fonds financiert zo mogelijk het plan

Verantwoordingsvergadering OFGH 2020

Het bestuur van het OFGH roept alle betalende ondernemers aan het ondernemersfonds op voor een jaarvergadering op dinsdag 17 maart, 19.30uur, in het dorpshuis De Heerd, aan de Griftstraat in Heerde.

Onder betalende ondernemers wordt verstaan alle gebruikers en eigenaren van een niet-woning, uit de profit als mede uit de non profit sector.

Tijdens deze vergadering zal door het bestuur verantwoording worden afgelegd over de achtergronden van de toegekende activiteiten in 2019 en zal er financiële verantwoording worden afgelegd over het gevoerde beleid.

Agenda
• Opening
• Vaststelling van de agenda
• Ingekomen stukken en mededelingen
• Verantwoording activiteiten 2019
• Financieel verslag 2019
• Vaststelling budgetten 2020
• Uitbreiding deelnemers met ZZPers zonder onroerend goed
• Bestuur en rooster van aftreding
• Rondvraag
• Sluiting

© Auteursrecht - Ondernemersfonds gemeente Heerde